ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

by admin - ข่าวทั่วไป Posted on 19/07/2016 at 13:20 PM

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบพร้อมเพย์ และศึกษาหา แนวทางในการช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบพร้อมเพย์มากยิ่งขึ้นซึ่งใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผสมผสานกันเลือกกล่มุ ตัวอย่างของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่สมคั รใช้งานระบบพร้อมเพย์แล้วและยงั ไม่ได้สมคั ร ใช้ งานระบบพร้ อมเพย์

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบพร้อมเพย์ของกล่มุ คนที่สมัครใช้งานระบบพร้อม เพย์เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กระบวนการสมัครใช้งานพร้อมเพย์, ประโยชน์ของตัวระบบพร้อมเพย์ และการส่งเสริมจากรัฐบาล ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบพร้อมเพย์ของกล่มุคนที่ยงัไม่ได้สมัครใช้งานได้แก่ความปลอดภัย,แรงจูงใจ ในการเริ่มต้นใช้งาน และการส่งเสริมจากรัฐบาลนอกจากนีจ้ ากการศึกษายังพบว่าการส่งเสริมการใช้งานให้ถูกลักษณะกล่มุ คน จะทาให้มีผู้สมคัรใช้งานระบบเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกล่มุคนที่มีจานวนมากในสังคมไทยปัจจุบัน