แนวทางการพิจารณานาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้งมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา บริษัทจัดจำหน่าย สินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่ง

by admin - ข่าวทั่วไป Posted on 24/07/2017 at 20:45 PM

งานวิจัยชิ้นนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพิจารณานาเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้มาใช้ ภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัทจัดจาหน่ายสินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่ง ซึ่งผ้วู ิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น เครื่องมือในการทาวิจัย โดยเกบ็ ข้อมลู จากกล่มุ ตัวอย่างทั้งในระดับผ้บู ริหาร และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในสายงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณานาเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ มาใช้ภายใน องค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ปัจจัย ทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ สาหรับปัจจัยย่อย กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญกับปัจจัย ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ และมาตรการในการจัดทาระบบสารอง ข้อมูล/การกู้คืน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้นาเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาเอาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง้ ไปใช้ได้จริงในองค์กร