การศึกษาแนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ประเภทการคมนาคมขนส่งทางบก

by admin - ข่าวทั่วไป Posted on 24/07/2017 at 20:49 PM

การทาวิจยั ครังน้ีมีจุดประสงคเ์ พื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพฒั นาโมบายแอปพลิเคชนั ประเภท คมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทยเพื่อให้นกั ออกแบบและพฒั นาโมบายแอปพลิเคชนั สามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ใน อนาคต โดยใชก้ ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผเู้ ชี่ยวชาญดา้ นคมนาคมขนส่งทางบกและผูเ้ ชี่ยวชาญดา้ นการ พฒั นาโมบายแอปพลิเคชนั นอกจากน้ีมีการเก็บขอ้ มูลเพิ่มเติมโดยใชก้ ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผใู้ ชง้ านโมบายแอป พลิเคชันด้านคมนาคมขนส่งทางบก เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้ งการของผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการอย่างแท้จริง จากผล การศึกษาทาใหท้ราบความคิดเห็นจากผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการถึงปัจจยัต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบและพฒันาโมบาย แอปพลิเคชนั ประเภทคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย ไดแ้ ก่ 1) ปัจจยั ดา้ นการขนส่งคมนาคมทางบก 2) ปัจจยั ดา้ น ขอ้มูลสารสนเทศและ3)ปัจจยัดา้นโมบายแอปพลิเคชนั จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใชง้านและทาให้ผูใ้ชเ้กิดความ พึงพอใจในการใชง้ านโมบายแอปพลิเคชนั ดา้ นคมนาคมขนส่งทางบกมากที่สุด