ตัวแบบการพยากรณ์การลาออกของพนักงานฝ่ายผลติ ในธุรกจิ เครื่องฉีดพลาสติกของบริษัทแห่งหนึ่ง

by admin - ข่าวทั่วไป Posted on 24/07/2017 at 20:54 PM

การทาวิจัยครังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและนาเสนอ แนวทางในการใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) มาช่วยลดปัญหาเรื่องอัตราการลาออกของ พนกั งานฝ่ายผลิตในบริษทั แห่งหน่ึง เพื่อลดความสูญเสีย จากค่าใชจ้ ่ายท่ีสูงข้ึน และ ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง ของบริษทั ท่ีเกิดจากลาออกของพนักงานฝ่ายผลิตโดย การใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม (Clustering) มาช่วยในเร่ือง ของการสรรหาพนกังานท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมและการ ใช้เทคนิคการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ (Predictive Model) มาช่วยในการทานายอายงุ านก่อนการลาออกของ พนักงาน เพื่อให้บริษัทสามารถคัดกรองพนักงานที่มี แนวโนม้ จะมีอายงุ านนานกวา่ ค่าเฉลี่ยปัจจุบนั ของบริษทั และ เขา้ สู่กระบวนการการรักษาพนักงานไวไ้ ด้ก่อนที่ พนกังานจะตดัสินใจลาออกผลจากการใชก้ารเรียนรู้ของ เครื่องในการจัดกลุ่มของพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า เท่ากบั 2 ปี พบวา่ รูปแบบที่ไดส้ ามารถจดั กลุ่มไดม้ ีความ ถูกตอ้ งอยู่ที่ 67% โดยปัจจัยที่มีผลแตกต่างกันระหว่าง กลุ่มของพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี และ กลุ่มของพนกั งานท่ีมีอายงุ านนอ้ ยกวา่ 2 ปี คือ ปัจจยั ทางดา้ นเพศ และ การศึกษา ในส่วนของการสร้างตวั แบบ การพยากรณ์การลาออกของพนักงาน ตัวแบบการ พยากรณ์มีประสิทธิภาพในการทานายอยู่ท่ี 69% โดย ปัจจัยท่ีมีผลกับตัวแบบการพยากรณ์มากท่ีสุด คือ รูปแบบการจ้างงานของพนักงาน นอกจากน้ีเพ่ือให้ งานวจิ ยั มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน ผวู้ จิ ยั นาผลที่ไดจ้ ากการ วิจัยมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีและงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีมีลกั ษณะใกลเ้คียงกนั ซ่ึงผลท่ีไดม้ ีความสอดคลอ้ งและไป ในทิศทางเดียวกัน