อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีต่อพฤติกรรมของเยาวชน

by admin - ข่าวทั่วไป Posted on 24/07/2017 at 20:56 PM

งานวิจัยชินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและ พฤติกรรมของเยาวชนอนั เป็นผลจากอิทธิพลทางสังคม ของเน็ตไอดอล ซ่ึงเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ สถิติที่ใชค้ ือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน กลุ่มประชากร ตวั อยา่ งคือกลุ่มเยาวชนที่เล่นเครือข่ายสังคม จานวน 407 คน ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทัศนคติและพฤติกรรมของ เยาวชน ตัวแปรตาม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม สรุปได้ ดังน้ี อิทธิพลของเน็ตไอดอลต่อเยาวชนเจนวายพบว่า ทศั นคติของกลุ่มตวั อย่างต่อภาพลกั ษณ์ของเน็ตไอดอล กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ยกย่องชื่นชมและไม่ได้ดู หมิ่นดูแคลนแต่อย่างใด รวมถึงพฤติกรรมของเน็ต ไอดอลที่ถ่ายทอดออกมาบนส่ือสังคมออนไลน์มิได้มี ผลกระทบหรือโนม้ นา้ วให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบใน พฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดีเยาวชนส่วนใหญ่ยัง ยอมรับเน็ตไอดอลในเรื่องรายได้ดีจากการเป็นเน็ต ไอดอลและเน็ตไอดอลมีคนชื่นชอบเป็ นจานวนมาก