10 เหตุผล ที่ควรเรียนกับเรา

หลักสูตร Digital Innovation ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรที่ทันสมัยที่สุดในยุคดิจิทัล เพรียบพร้อมด้วย


ศักยภาพ

หลักสูตรที่จะเพิ่มศักยภาพของคุณเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ


การออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรออกแบบมาโดยผ่านมุมมองความต้องการของทั้งภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่าและปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง


เชี่ยวชาญ

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยทุกๆวิชาที่เปิดสอนจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์จริง


ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนและประสบการณ์ที่โดดเด่น


รับทุกหลักสูตร

รับนักศึกษาไม่จำกัดหลักสูตร ไม่ต้องเสียเวลาเรียนวิชาปรับพื้นฐาน และทำการสอนเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท้จริง


คณาจารย์ชั้นยอด

คณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และสามารถเข้าถึงได้ง่าย


โครงสร้างพื้นฐานพร้อม

มีระบบส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในเรื่องของคณาจารย์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ(IT)ที่เอื้อต่อการเรียนรู้


บรรยากาศที่น่าเรียน

บรรยากาศที่น่าเรียน ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของ "ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์"


เครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง

ทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรจะส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าว และ


CIO University แห่งแรก

ธรรมศาสตร์ได้รับการรับรองจาก International Academy of CIO ให้เป็น CIO University แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย และความเป็น"ธรรมศาสตร์" ยืนยันได้ถึงคุณภาพของการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม

คณาจารย์ในหลักสูตร Digital

คณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในวงการเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ผศ.ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตร

Ph.D. (Information Sciences and Technology), Pennsylvania State University, PA, U.S.A., 2012

ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Sc.D. (Telecommunication Economics), Waseda University, Tokyo, Japan, 2013

ดร.วศินี หนุนภักดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Global Information and Telecom Studies), Waseda University, Tokyo, Japan, 2012

ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Civil Engineering – Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, U.S.A., 2001

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Ph.D. (Electrical Engineering – Computer Communications), Polytechnic Institute of New York University, Brooklyn, NY, U.S.A., 2001

หลักสูตร CIO สอนอะไร

    ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation) ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด (Exponential Change) นั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน รวมไปถึงพฤติกรรมและความคาดหวังต่อการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ส่งผลให้วิธีการดำเนินธุรกิจเหล่านั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ส่งผลกระทบกับธุรกิจในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการบริการ หรือแม้กระทั่งภาครัฐ หากธุรกิจใดที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียทั้งในเรื่องของความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการทำกำไร หรือถ้าแย่ไปกว่านั้นอาจส่งผลถึงความอยู่รอดของธุรกิจนั้นๆ

    รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จึงได้มีการประกาศนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัลนโยบาย (Digital Economy) เพื่อรองรับการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการพัฒนาปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน โดยภาครัฐได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลว่าเป็นเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่มีรากฐานและการขับเคลื่อนผลักดันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ที่ผลักดันให้ประเทศ รัฐบาล และเอกชน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเป้าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การผลิต และการบริการ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารดิจิทัล จัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติด้านนโยบายและการบริหารดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบรับกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ ตลอดจนด้านกฏหมายและจริยธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรุก โดยหลักสูตรได้มีการนำงานวิจัยทางด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Digital Officer หรือ Chief Information Officer) ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกรอบนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขานโยบายและการบริหารดิจิทัล พ.ศ.2560

จำนวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 แผน ข
วิชาบังคับ 24 24
วิชาเลือก - 6
วิทยานิพนธ์ 12 -
การค้นคว้าอิสระ - 6
รวม 36 36

รายวิชาบังคับ

การใช้หลักการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด แน่วแน่ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างโดดเด่น เพื่อกระบวนการและวิธีการตัดสินใจที่ใช้กับองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยใช้แนวทางจากสหสาขาวิชา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความท้าทายระดับโลก และฝึกให้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี รวมทั้งศึกษากรอบความคิด แนวคิด และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เทคนิคในการจัดการความเปลี่ยนแปลง และวิธีการวางแผนในแบบต่างๆที่เน้นถึงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหา และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ การออกแบบงานวิจัย การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล, กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ประเด็น การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิชาการตามมาตรฐานสากล
การใช้หลักการตลาด ที่เน้นถึงการใช้นวัตกรรมในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คู่แข่ง พันธมิตร และสภาพแวดล้อม การวางแผนการตลาดที่ดำเนินการตั้งแต่การออกแบบแนวความคิด การกำหนด สินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย และการกระจายความคิด สินค้า และบริการ โดยศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ประเมินสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน เลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการดำเนินการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ริเริ่มการสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ และคุณค่าตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร นำทฤษฎี แนวความคิด และกลยุทธ์ที่หลากหลายของการสร้างตราสินค้ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในบริบทจริง
ความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล หลักการบริหารแบบ Agile ภาวะผู้นำและการจัดการกับความเสี่ยง การตระหนักถึงนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ การบ่มเพาะนวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ทักษะในการสื่อสาร การบริหารมนุษยสัมพันธ์ การแก้ไขความขัดแย้ง ผลของภาวะผู้นำที่มีต่อการทำงานของทีม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของการเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
การเงินและบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แบบจำลองและวิธีการจัดการความเสี่ยง การลำดับความสำคัญในการลงทุนด้านดิจิทัล การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ กระบวนการทบทวนด้านการลงทุน การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางดิจิทัล การจัดการพอร์ตฟอลิโอทางดิจิทัล
กลยุทธ์การแข่งขัน เทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์การตลาดด้านดิจิทัล กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เศรษฐกิจแบบแบ่งปันและธุรกิจแพลตฟอร์ม กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนดิจิทัลขององค์กร การติดตามและการประเมินผลความสำเร็จด้านดิจิทัล นโยบายดิจิทัลระดับประเทศ
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศต่าง ๆ (Standard and Best Practices) กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านดิจิทัลในองค์กร ทั้งในด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารทรัพยากร การบริหารงานบริการ การบริหารโครงการ และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมภายในที่ดี
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตทั้งในระดับมัลแวร์ การโจรกรรมทางไซเบอร์ การเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม และสงครามทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวและการเฝ้าระวังทางไซเบอร์ เทคโนโลยีการป้องกันภัยทางไซเบอร์ การเข้ารหัส เศรษฐศาสตร์ของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและการวางแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายวิชาเลือก (เลือกเรียน 2 วิชา)

การออกแบบสื่อดิจิทัลด้วยมุมมองของประสบการณ์ผู้ใช้งาน การศึกษาการรับรู้ ประสาทสัมผัส จิตวิทยา ความสามารถในการใช้ตรรกะและเหตุผล ขีดจำกัดของ สมรรถภาพอันเนื่องมาจากความเป็นมนุษย์ การศึกษาปฏิสัมพันธ์ผลกระทบที่มนุษย์ได้รับจากเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่พึงประสงค์ให้กับผู้ใช้ให้มากที่สุด
ความสามารถทางดิจิทัล สมรรถนะและการนำด้านดิจิทัล การปรับเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงกระบวนการภายใน และการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การมีส่วนร่วมด้านดิจิทัล การสร้างทักษะทางดิจิทัล แพลตฟอร์มทางดิจิทัล
หน้าที่และธรรมาภิบาลของสถาปัตยกรรมองค์กร แนวคิดสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กร การตีความ การพัฒนา และการดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร การใช้สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการลงทุนทางดิจิทัลและการตัดสินใจ การบริการจัดการข้อมูลองค์กร การวัดประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมองค์กร
การจัดการนวัตกรรมห่วงโซ่คุณค่า การจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนา กลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ การวิจัยตลาดและอิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารข้อมูล การสร้างแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ การสร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำเหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อธุรกิจ การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ ห่วงโซ่การประมวลผลข้อมูล แนวคิดและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ การจัดการข้อมูลแบบไดนามิก การแสดงข้อมูล และการสื่อสารด้วยข้อมูล

Course Sequence

 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 2.4 แสน

ขั้นตอนการสมัคร [ กรอกใบสมัคร > จ่ายเงิน > ส่งหลักฐาน > สอบ ]

รายละเอียดค่าลงทะเบียนต่อเทอม

1. ค่าหน่วยกิต (หน่วยกิตละ 3,000 บาท)
2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,500 บาท
3. ค่าบำรุงห้องสมุด (เหมาจ่าย 4,000 บาทต่อปี)
4. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (เหมาจ่าย 1,600 บาทต่อปี)
5. ค่าธรรมเนียมพิเศษ 20,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครนักศึกษาสำหรับหลักสูตร CIO ประจำภาคการศึกษา 2/2562 มีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษา 2 / 2562

รับสมัคร / ชําระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2562 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กำหนดการสอบ
วันสอบข้อเขียน
วันสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 6-10 มกราคม พ.ศ. 2563
วันจดทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2563
เปิดภาคการศึกษา 2/2562 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท

การสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail: citu_admissions@citu.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 003-3-09797-9 และแนบ Slip ใบนำฝากเงิน (เขียนชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจงลงบน Slip) มาพร้อมเอกสารการสมัครสนใจรับข่าวสารจากเรา