ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเสวนา “ความท้าทายในยุคคอมพิวตาธิปไตย / Implication of Computocracy”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเสวนา “ความท้าทายในยุคคอมพิวตาธิปไตย / Implication of Computocracy” ในงาน Engineering Expo 2017 ที่ BITEC เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ร่วมกับคุณรัฐภูมิ วุฒิจำนงค์ ดร.อติชาติ พฤฒิกัลป์ ดำเนินรายการโดยคุณกล้า จิระสานต์

โดยที่มาของเรื่องนี้มาจากกระแส Digital Disruption ที่คนกำลังพูดผลกระทบถึงกันเยอะในแง่ธุรกิจและสังคม จนเราเริ่มตั้งคำถามว่ามันเร่ิมกระทบต่อนโยบายสาธารณะในระดับที่ Machine Learning และ Artificial Intelligence จะเข้ามาแทรกแซงหรือกลายเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการวางนโยบายสาธารณะในอนาคตหรือไม่ และสิ่งนี้จะมีผลกระทบต่อมนุษย์เราอย่างไร