การสร้างความร่วมมือหลักสูตร DX

ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดี และ ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตร dx ได้เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW) และ Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences (h_da) ประเทศเยอรมันนี เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบ Work Integrated Learning เพื่อมาประยุกต์ใช้กับหลักสูร dx